Centrum Kształcenia Rodziny

Centrum Kształcenia Rodziny (CKR) w Nowej Wilejce powstało w odpowiedzi na dostrzeżone potrzeby lokalnego społeczeństwa, w przewadze polskiego, podczas wieloletniej pracy z dziećmi w świetlicy socjoterapeutycznej „Dom który czeka…”.

Celem CKR jest poszerzenie wachlarza pomocy poprzez objęcie nią całej rodziny, na każdym etapie życia jej członków.
Rozpoczęło swą działalność w 2019 r. jako organizacja pożytku publicznego o charakterze oświatowym.

- Promuje formację rodzin w chrześcijańskim systemie wartości;
- Od 2020 r. prowadzi pierwsze w języku polskim katolickie przedszkole „Pod skrzydłami Anioła”;
- Poprzez prowadzenie szkoły i warsztatów dla rodziców udziela pomocy rodzinie w dostosowaniu metod wychowawczych i edukacyjnych do możliwości i indywidualnych potrzeb psychofizycznych dziecka;
- Poprzez zaangażowanie mediatora rodzinnego pomaga rozwiązywać konflikty wychowawcze i rodzinne;
- Podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży:
- Dla dzieci i młodzieży oferuje spędzenie wolnego czasu w świecie wartości poprzez organizowanie letnich obozów;
- Oferuje pożyteczne i twórcze spędzenie czasu dla seniorów poprzez prowadzenie dla nich warsztatów;
- Organizując warsztaty dla wolontariuszy, łączy ludzi nierzadko samotnych w sieć wzajemnej pomocy;
- Współpracuje ze szkołami i placówkami społeczno-oświatowymi.

W dniach od 17 do 22 lipca w Centrum Kształcenia Rodziny w Nowej Wilejce odbył się letni obóz dla dzieci zatytułowany: „Na królewskim szlaku”. W obozie wzięły udział dzieci z polskich szkół na Wileńszczyźnie. Dzieci każdego dnia brały udział we Mszy Świętej. W czasie trwania obozu miały możliwość poznać historię królów biblijnych, następnie królów Polski i Litwy. Robiły to poprzez udział w spotkaniach tematycznych, wspólny śpiew i małe dzieła plastyczne. Podczas obozu mogły odkrywać i prezentować swoje różnorakie umiejętności i talenty. Wiele czasu spędzały na placu zabaw, gdzie służyło im słońce i świeże powietrze. Atrakcją był wyjazd do Polski i wspólne zwiedzanie Wigier, Sanktuarium w Studzienicznej, Augustowa i rejs po okolicznych jeziorach. Dla dzieci był to czas wspólnej zabawy, radości, zawierania przyjaźni, odpoczynku duchowego i fizycznego.

 

Teren przy Centrum Kształcenia Rodziny upiększa ścieżka edukacyjna pt. „Wileńszczyzna miejscem wzrastania do chwały Chrystusa Pana”. 16 września 2023 r., aby rozpowszechnić wiedzę o świętych postaciach Wileńskiej Ziemi, została zorganizowana konferencja „Wileńszczyzna – miejscem wzrastania dla chwały Chrystusa Pana”. Mszy świętej inicjującej wydarzenie przewodniczył ks. Waldemar Lisowski, który przybył z USA (obecnie duszpasterz Litwinów w Nowym Yorku), w homilii wspominał kolegę z ławki szkolnej – Marka Buzana, który był dla niego wzorem wiary, wierności Bogu i pokory w przyjęciu krzyża choroby, a który teraz widnieje na jednej z tablic umieszczonej na ścieżce. Ks. Lisowski podkreślił, że każdy z nas może być dorodnym drzewem i wydawać piękne owoce swojego życia.

Wśród prelegentów byli: Zmartwychwstanka z Rzymu s. Anna Skalik, która przedstawiła osobę bł. Celiny Borzęckiej i jej związki z Wilnem; s. dr Anna Mroczek, która wygłosiła referat: Zgromadzenia bezhabitowe – odpowiedzią na reżim carski po powstaniu styczniowym oraz  zasługi dla Kościoła w Wilnie Sługi Bożego abp. Wincentego Kluczyńskiego; o. dr Marek Dettlaff, który uwidocznił rolę ojców franciszkanów w rozwoju chrześcijaństwa w Litwie; Albert Wołk, który przedstawił wileńskich męczenników – świadków Chrystusa z II wojny światowej; Alicja Dacewicz która wygłosiła wykład dotyczący  filarów duchowej świątyni Bożego Miłosierdzia oraz dr Iwona Mikłaszewicz, która  ukazała świadków Chrystusa z czasów komunizmu i transformacji ustrojowej z nowowilejskiej perspektywy.

 

https://www.siostryodaniolow.pl/sites/default/files/images/pictures/effatha/CKR2022/znaki_strona_www.pngProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023

 

„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być   utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”

 

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów we współpracy z Centrum Kształcenia Rodziny w  2023 roku realizowało dwa zadania publiczne:

 

1. „Aktywizacja działalności i modernizacja budynków Centrum Kształcenia Rodziny (CKR)”

Projekt dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023“ w kwocie 90 000,00 PLN

Całkowita wartość projektu – 111 697,30 PLN

Data realizacji projektu od 1 stycznia do 30 grudnia 2023 r.

 

2. " ”Święte Korzenie” Polaków Wileńszczyzny”

Projekt  dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023“ w kwocie 19 775,00 PLN

Całkowita wartość projektu 30 845,00 PLN

Data realizacji projektu od 1 lutego do 30 grudnia 2023 r.

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów we współpracy z nowowilejskim Centrum Kształcenia Rodziny realizuje zadanie publiczne pod nazwą: 

Proflaktyczno-terapeutyczna edukacja polskich rodzin w nowowilejskim Centrum Kształcenia Rodziny (CKR). Wsparcie funkcjonowania polskiego przedszkola „pod skrzydłami Aniołów”

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022“  w kwocie 90 220,00 PLN

  1. Całkowita wartość projektu – 95 548,00 PLN
  2. krótki opis zadania:

Projekt „Profilaktyczno-terapeutyczna edukacja polskich rodzin w nowowilejskim Centrum Kształcenia Rodziny“

Już trzeci rok z rzędu działalność gabinetów specjalistycznych i prowadzenie licznych warsztatów pod dachem  Centrum Kształcenia Rodziny zawdzięczamy dofinansowaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Rzeczpospolitej Polskiej.

W roku bieżącym działają gabinety: logopedy, psychologa, kinezyterapii i  pracownika socjalnego. 

Dwie tury warsztatów dla przedszkolaków: „Odkrywcy świata” są już za nami, obecnie trwają warsztaty dla seniorów: „Ku zdrowotności” i szkoła dla rodziców i warsztaty dla małżeństw oparte na duchowości małżeństwa i rodziny. Realizacja zadania jest relacjonowana na bieżąco w aktualnościach na stronie CKR: https://centrumrodziny.lt/pl/blog/

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2022 r.

********************************************

Wszystkie działania w/w projektu zostały zrealizowane. Charakteryzował się tym, że jego działania były dedykowane dla pełnej gamy wiekowej członków polskich rodzin:  od najmłodszych do najstarszych. W projekcie uczestniczyło 232 osoby. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dla najmłodszych. Wszystkie działania przeprowadzone były w języku polskim i uczestniczyli w nich przede wszystkim Polacy z Nowej Wilejki, w której polska mniejszość wyjątkowo stanowi liczebną większość lokalnego społeczeństwa.

Szczegóły i dokumentacja zdjęciowa wydarzeń w aktualnościach na stronie CKR: https://centrumrodziny.lt/pl/blog/

Projekt „Profilaktyczno-terapeutyczna edukacja polskich rodzin w nowowilejskim Centrum Kształcenia Rodziny“

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021“

Już drugi rok z rzędu działalność gabinetów specjalistycznych i prowadzenie licznych warsztatów pod dachem  Centrum Kształcenia Rodziny, zawdzięczamy dofinansowaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Rzeczpospolitej Polskiej.

W minionym roku działały gabinety: logopedy, psychologa, psychoterapeuty i pracownika socjalnego.  Bezpłatnej pomocy, konsultacji udzielono dla 210 osób.

Warsztaty dla seniorów, małżeństw oraz rodziców były prowadzone zarówno na żywo, online i w formule hybrydowej. Podczas 16 zajęć dedykowanych osobom dorosłym poruszane były tematy bardzo aktualne w relacjach małżeńskich, rodzicielskich tudzież rodzinnych. Zajęcia te relacjonowane były na bieżąco w aktualnościach na stronie CKR: https://centrumrodziny.lt/pl/blog/

Realizacja projektu została ukończona w dniu 31 grudnia 2021 r.

 

Dzięki Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, które ma największy finansowy udział w realizacji projektu, w 2021 roku kontynuowaliśmy rekonstrukcję budynku na potrzeby osób korzystających z Centrum Kształcenia Rodziny. Sfinalizowanie prac wykończeniowych zawdzięczamy również wsparciu Fundacji Pomocowych: Fundacji Angeli Terrae, Fundacji Orlen, Fundacji Dobroczynności Atlas. Diecezja Augsburg z Bawarii ma również w tym swój istotny udział i oczywiście wielu Ludzi Dobrej Woli z Polski. Niech Dobry Bóg, wszystkim stokrotnie wynagrodzi i wesprze w potrzebach, których ludzie nie są w stanie zaspokoić.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z realizacji prac wykończeniowych.


1. montaż elewacji zewnętrznej i podłączenie domu do instalacji elektrycznej


2. podłączenie wody i kanalizacji do domu


3. odprowadzenie wody deszczowej


4. montaż hydrauliki - I etap


5. montaż instalacji elektrycznej, skrzynka rozdzielcza


6. przygotowanie do betonowania podłóg


7. rozłożenie sieci grzewczej


8. betonowanie podłóg


9. montaż ścian rozdzielczych


10. montaż sufitu


11. tynkowanie


12. wykończenie łazienek


13. montaż armatury w łazienkach


14. montaż pompy ciepła


15. montaż lamp i czujników sygnalizacji p-poż.


16. montaż sygnalizacji


17. malowanie ścian i ułożenie paneli na podłogach


18. wykończenie schodów i montaż drzwi wewnętrzych


19. budynek po rekonstrukcji

 

W roku 2021 r. kontynuujemy prace wykończeniowe związane z rekonstrukcją budynku dla  gości CKR, dzięki wsparciu otrzymanemu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

„Rozszerz przestrzeń twego namiotu,
rozciągnij płótna, nie krępuj się,
wydłuż twe sznury, wbij mocno twe paliki”

      Iz 54,2

Chwytając, niczym wiatr w żagle, inspiracje Człowieka, którzy niczym starotestamentalny Izajasz, nie pozwala zatrzymać się nam w przygotowywaniu przestrzeni dla rodzin potrzebujących wsparcia na każdym etapie ich istnienia, rozpoczęliśmy rekonstrukcję ostatniego reliktu komunizmu na naszej posesji. Inwestujemy przede wszystkim wiarę, że Bóg rozpoczęte dzieło pozwoli dokończyć i jeszcze więcej doda swej łaski, by Jego dom był zapełniony! Ma służyć dla zatrzymania się rodzin korzystających z warsztatów, rekolekcji, tudzież szkoleń prowadzonych w Centrum Kształcenia Rodziny.

Dzięki Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, które ma największy udział finansowy w realizacji projektu, w 2020 roku rozpoczęliśmy rekonstrukcję i osiągnęliśmy stan surowy zamknięty. W niełatwym czasie pandemii, by ukończyć I etap prac wielu Ludzi Dobrej Woli m.in. z Polski, USA, Szwajcarii, miało swój finansowy wkład. Niech Dobry Bóg, który nie daje prześcignąć się w hojności, wynagrodzi choćby najdrobniejszy gest wsparcia. Pamiętamy o Was w codziennej modlitwie i ofierze Mszy Św. każdego 19-tego dnia miesiąca, która sprawowana jest w intencji naszych Dobrodziejów.

Poniżej prezentujemy zdjęcia, które przybliżają proces przebiegu rekonstrukcji.

W Nowej Wilejce tworzymy Centrum Kształcenia Rodziny.

 

Przewidywane zadania:

- Prowadzenie warsztatów szkoleniowych w trosce o integralny rozwój całej rodziny i poszczególnych jej członków od poczęcia do naturalnej śmierci

- Prowadzenie przedszkola dla dzieci najbardziej potrzebujących

- Wyrównywanie szans życiowych u dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych w ramach pracy punktów świetlicowych

- Prowadzenie gabinetów pomocowych: mediatora rodzinnego, pedagoga, prawnika, logopedy, psychoterapeuty i innych specjalistów

- Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień

Etapy tworzenia

Rok 2017 - rekonstrukcja budynku do stanu surowego zamkniętego

Rok 2018 – prace wykończeniowe

Rok 2019 – wyposażenie i rozruch działalności z początkiem roku szkolnego.

 

 

Zapraszamy do współtworzenia

Pomoc można kierować z dopiskiem „CKR- Litwa” na konto Zgromadzenia Sióstr od Aniołów,

Adres: ul. W. Broniewskiego 28/30

05-510 Konstancin-Jeziorna

PLN: 07 1240 1109 1111 0000 0702 5198

EUR: 82 1240 1109 1978 0000 0702 5215

USD: 69 1240 1109 1787 0000 0702 5202

Kod BIC/SWIFT: PKOPPLPW

 

Ważne wydarzenia 2019

- sfinalizowanie prac wykończeniowych wewnątrz budynku
- wyposażenie w meble i niezbędny sprzęt

- przygotowanie bezpiecznej edukacyjno-rekreacyjnej przestrzenie wokół budynku

- uroczystość poświęcenia obiektu – 12 października
- przyjęcie pierwszych beneficjentów zadania

Migawki z prac 2018

Wygląd z zewnątrz

Klatki schodowe

Parter

Piętro

Poddasze

Migawki z prac 2017

 

Partnerzy projektu:

      

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal