EFFATHA - Sekretariat ds. Wschodu


W ramach dzieł prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów sekretariat ds. Wschodu „Effatha” powstał w 1996 r. Jest zachętą do otwarcia ludzkich serc na potrzeby Kościoła na Wschodzie i troskę o jego odbudowę zarówno duchową jak i materialną. Dzięki pomocy wielu ludzi o otwartych sercach Siostry pracujące w krajach byłego Związku Radzieckiego mogą służyć tamtejszej ludności i pomagać w podtrzymywaniu wiary katolickiej w ich sercach.

Siostry podejmują głównie pracę wychowawczą, katechetyczną, pielęgniarską. Są  prawnikami, psychologami, organistkami, zakrystiankami.

Pragnienie Boga wśród ludzi, którym wmawiano, że Bóg nie istnieje i których za jakiekolwiek przejawy religijności surowo karano, jest wielkie. Siostry prowadzą katechezę wśród różnych grup wiekowych.

W Wilnie

Siostry katechizują w szkołach i przy parafii: dzieci, młodzież, dorosłych. Oprowadzają po Wilnie grupy przybliżając historię i tradycję Wilna jak i całej Litwy. Organizują dni skupienia, rekolekcje „wakacje z Bogiem” dla dzieci i młodzieży.

W Nowej Wilejce

Siostry prowadzą Centrum Kształcenia Rodziny, które powstało w odpowiedzi na dostrzeżone potrzeby lokalnego społeczeństwa, w przewadze polskiego, podczas wieloletniej pracy z dziećmi w świetlicy socjoterapeutycznej „Dom który czeka…”.

Celem CKR jest poszerzenie wachlarza pomocy poprzez objęcie nią całej rodziny, na każdym etapie życia jej członków. Rozpoczęło swą działalność w 2019 r. jako organizacja pożytku publicznego o charakterze oświatowym.

- Promuje formację rodzin w chrześcijańskim systemie wartości;
- Od 2020 r. prowadzi pierwsze w języku polskim katolickie przedszkole „Pod skrzydłami Anioła”;
- Poprzez prowadzenie szkoły i warsztatów dla rodziców udziela pomocy rodzinie w dostosowaniu metod wychowawczych i edukacyjnych do możliwości i indywidualnych potrzeb psychofizycznych dziecka;
- Poprzez zaangażowanie mediatora rodzinnego pomaga rozwiązywać konflikty wychowawcze i rodzinne;
- Podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży:
- Dla dzieci i młodzieży oferuje spędzenie wolnego czasu w świecie wartości poprzez organizowanie letnich obozów;
- Oferuje pożyteczne i twórcze spędzenie czasu dla seniorów poprzez prowadzenie dla nich warsztatów;
- Organizując warsztaty dla wolontariuszy, łączy ludzi nierzadko samotnych w sieć wzajemnej pomocy;
- Współpracuje ze szkołami i placówkami społeczno-oświatowymi.

***********************************************

Do roku 2022 Siostry prowadziły świetlicę „Dom który czeka”, katechizowały dzieci i młodzież, organizowały dni skupienia, rekolekcje dla dzieci i młodzieży, prowadziły grupę teatralną dzieci i młodzieży.

W Rudominie

Do roku 2022 siostry prowadziły świetlicę dla dzieci „Kropla nieba”.

Siostry posługują jako katechetki, zakrystianki, organistki. Organizują spotkania modlitewne, rekolekcje dla dzieci, młodzieży i rodzin.

W Kamieńcu Podolskim

Siostry pracują w Caritasie, katechizują dzieci i młodzież, opiekują się studentkami mieszkającymi w internacie Caritas, prowadzą spotkania Pro-life, pracują w Sądzie Diecezjalnym.

W Winnicy

Siostry pracują przy sanktuarium Miłosierdzia Bożego i parafii św. Franciszka z Asyżu: katechizują dzieci, młodzież i dorosłych; posługują w zakrystii, jako organistka, pracują w przedszkolu, opiekują się chorymi. Organizują rekolekcje, dni skupienia dla młodzieży, dorosłych i małżeństw, wyjazdy wakacyjne. Prowadzą spotkania i zajęcia psychologiczne z dziećmi i dorosłymi potrzebujących takiej pomocy.

W Żytomierzu

Siostry prowadzą rodzinny dom dziecka; zajmują się również pracą katechetyczną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą, udzielają pomocy psychologicznej dla potrzebujących.

W Moskwie

Siostry pracują w Dobroczynnej fundacji „sztuka Dobra” «Искусство добра» (лат. De Boni Arte).

Misja fundacji: okazać pomoc nie tylko materialną, lecz przede wszystkim duchową wszystkim potrzebującym, przygotować ludzi na spotkanie z Bogiem poprzez sztukę i muzykę, okazać również pomoc socjalną. Wszystkie sfery działalności dążą do zachowania oraz krzewienia prawdziwych chrześcijańskich wartości w rosyjskim społeczeństwie.

W Surgucie

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal